Dersler

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ
İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİNE GİRİŞ
1. Genel afet bilgisi ve afetlerden korunma kültürü kavramlarının tanıtılması. 

2. Yangın Güvenliği nedir?
Korunma Önlem, Söndürme 

3. İtfaiyenin tarihçesi, Geçmişteki Durum, Günümüzdeki Durumu, DünyaÜlkelerindeki Durumu 

4. İtfaiye Organizasyonu, Yerel, Gönüllü, Askeri, Sanayi, Orman , Deniz, Hava 

5.İtfaiye ve İtfaiyecinin Görevleri

6. Yangın güvenlik kavramı ve bu doğrultuda sektörün geneltanımlanması.

7. Çalışma Alanlarının Tanıtılması

8. Motivasyon
İTFAİYE ARAÇ VE MALZEME BİLGİSİ I
İtfai olaylarda kullanılacak kurtarma ekipmanları ile takım araçlarının tanıtılması, tabyalama çalışmaları


YANGINLAR VE YANGINDAN KORUNMA
"Yanma olayının genel tanımı, Yangın çeşitleri, Yangın nedenleri, Yangın söndürmede kullanılan yöntemler, Yanma olayındaki değişkenler ve yangına etkileri, Yangın piramidi ve söndürme yöntemleri,Yanın yayılış modeli ve yanma tipleri, Yangının meydana geldiği ortamlar ve yanıcı maddeler, Binalarda yangın ve yangın güvenliği, Liman ve gemilerde çıkan yangınlarla savaş, Akaryakıt yangınları Sanayi yangınları, Uçak yangınları ,Ormanlarda çıkan yangınlarla savaş, Türkiye’de yanık sorunu ve yanıklarınönemi, yanıkla savaş ilkeleri"


MATEMATİK
Sayılar Cebir Denklemler Oran-orantı, Ortalamalar, Trigonometri Kompleks Sayılar ve Eşitsizlikler


GENEL KİMYA
Temel kuramlar ve atomun yapısı, madde ve özellikleri, periyodik sistem; kimyasal bağlar, bileşik  adlandırılması ve formül yazılması, kimyanın temel kanunları, atom ağırlığı, molekül ağırlığı, mol kavramı formül ve bileşik hesapları, kimyasal yöntemler ile problem çözme teknikleri, çözeltiler,  arışımlar ve konsantrasyon hesapları, gazlar.


TEKNİK RESİM
Teknik resim araçları kullanarak Parçanın üretimi ile ilgili gerekli görünüşleri, kesit resimleri, ölçek ve ölçülendirmeyi yapmaktır.


ORMAN YANGINLARI
Orman yangını çevresi açık olması nedeniyle serbestçe yayılma eğiliminde olan ve ormandaki yanıcı maddeleri örneğin ot, çalı, ince ve kalın kuru dal, dikili kuru, kütük, yaprak ile belirli oranda canlı ağaçları yakan bir yangındır. Tanım ve kapsam: İnsan, Yangın ve orman, Yangını etkileyen ana faktörler, Yangın istatistikleri, Yangınlarla savaş, Büyük yangınlar ve büyük yangınlarla savaş, Yangın koruma ve savaş planı, Meslek içi eğitim ve araştırma, Orman yangınlarıyla savaş politikaları ve uygulama. 


BİLGİSAYAR
Bilgisayarın tarihçesi ,Bilgisayar donanımı hakkında genel bilgi, İşletim Sistemlerinin hakkında genel bilgi, Windows işletim sistemi, Genel komutları, İnternet kullanımı"
 
2 TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ
Ölçme ve Birim sistemlerini tanıması vektörel ve skaler büyüklükleri kavranması, vektörlerin grafik ve  analitik yöntemlerle incelenmesi, yol, zaman, hız ve ivme arasındaki ilişkileri tanıyabilme ve basit  problemleri çözebilme. Dinamik: yol, zaman, hız ve ivme arasındaki ilişkileri tanıyabilme ve basit
problemleri çözebilme. Birbiriyle temas eden yüzeyler arasındaki sürtünmenin etkilerini kavrayabilme.  Enerji, İş Ve Güç: Enerji çeşitlerini tanımlama. Enerji korunumunu anlaması. Suyun faz dönüşümü ve faz  dönüşüm kavramını anlaması;Akışkanlarda basınç kavramı, hidrostatik basınç, kaldırma kuvveti, hava basıncı ve yükseklikle değişimini kavrama. Akışkanlar Dinamiği, Süreklilik ve Bernouli denklemini kavrama.


DENİZ YANGINLARI
Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Temel Eğitimi (Gemide yangınla mücadele organizasyonu,Yangınla mücadele cihazlarının yerleri ve acil durum kaçış yolları, Yangın ve patlamanın elemanları (yangın üçgeni),  Tutuşma türleri ve kaynakları,Yanıcı maddeler, yangın tehlikeleri ve yangının  ayılması,Yangına karşı sürekli dikkat ve uyanıklık gereksinimi,Gemide yangına karşı yapılması gerekenler,Yangın ve duman araştırma ve otomatik alarm sistemleri,Yangının sınıflandırılması ve kullanılması uygun yangın söndürücü maddeler,Yangınla mücadele teçhizatı ve gemideki yeri, Öğrenilmesi gerekenler :Sabit tesisler,Yangınla mücadele edenlerin teçhizatı (itfaiyeci donanımı),Kişisel teçhizat,Yangınla mücadele araçları ve teçhizatı, Yangınla mücadele yöntemleri,Yangın söndürücü maddeler,Yangınla mücadele usul ve işlemleri,Yangınla mücadele ve etkin kurtarma için solunum cihazlarının kullanılması


AFET KÜLTÜRÜ
Afet Kültürü Kavramı, afetlerin sınıflandırılması, afetlerden çıkarılan dersler, deprem, deprem ve yangın, meteorolojik afetler, afet yönetimi, acil eylem planı, topluma dayalı afet risk yönetimi, doğal afet sigortası,  olağandışı koşullarda hayatta kalma


GÜZEL SANATLAR I
Tarih öncesi çağlardan başlayarak, Anadolu'da kurulan medeniyetler, antik dönem Yunan ve Roma sanatları, İstanbul'da Bizans Sanatı, Erken İslam Sanatı, İslamiyet sonrası Türk Sanatları (mimari, çini, tezhip vs.), Batı sanatı
 TÜRK DİLİ I
Türkçenin ses ve yapı özellikleri , yazılı ve sözlü anlatım, cümle bilgisi,kelime grupları, anlatım bozuklukları, noktalama işaretleri ve yazım kuralları.


ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I
"Tarihsel yöntem ve kavramlar. Osmanlı Devleti’nin çöküş süreci ve modernleşme çabaları. Birinci Dünya Savaşı süreci, Mondros Mütarekesi ve sonrasında yaşanan gelişmeler. Mustafa Kemal Paşa’nın Anadolu’ya geçiş süreci konularında bilgilendirmek."


YABANCI DİL I
Temel dilbilgisi ve iletişim becerilerini içeren haftada iki saatlik zorunlu İngilizce dersi

ŞEHİR ve KÜLTÜR – İSTANBUL
Şehir ve kültür arasındaki etkileşime dayalı olarak İstanbul şehri ve çevresini tanımak, anlamak vealgılayabilmek


3  BEDEN EĞİTİMİ I
Beden eğitimi ve sporun temel ilkeleri


YANGIN SİGORTASI VE SİGORTA EKSPERLİĞİ
1.Genel sigortacılık bilgileri 2.Sigorta çeşitlerinin tanıtılması (Hayat ve Hayat Dışı Sigortalar) 3.Sigorta ile  ilgili kavramlar ve uygulamaları 4.Risk yönetimi 5.Hasar yönetimi 6.Ekspertiz raporu hazırlama Yöntemleri   7.Yangın ve mühendislik sigortaları8.Yangın sigortalarında özel yöntemler 9.Sigorta hukuku (Yönetmelik ve kanunlar)


HİDROLİK
Birim analizi, Yangın suyu pompa odalarının tasarımı, Yangın suyu pompalarının özellikleri, Pompaların seri  ve paralel olarak tesisata bağlanması, Yangın suyu pompaları temel karakteristik eğrisi, Basınç ve hız kavramı arasındaki ilişki, Kavitasyon kavramı, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre minimum kapasitede hidrant hattı hidrolik hesabı ve uygun boru malzemesinin seçimi, Yangın suyu tesisatında sürtünme kaybı hesabı


EKONOMİ
1.Ekonomi kavramı ve genel bilgiler.

2.Mali piyasaların tanımı

3.Finansman tanımı

4.Kredilerintanımı

5.Nakdi kredi kavramı

6.Gayri nakdi kredi

7.Finansal yatırım araçları

8.Vadeli işlemler borsası

9.Finansmatematiği

10.Proje değerleme yöntemleri

11.Rapor hazırlama değerlendirme teknikleri


ACİL DURUM YÖNETİMİ VE SİVİL SAVUNMA
Acil durum yönetimi döngüsü 4 safha, Zarar Azaltma Safhası, Planlama / Hazırlık Safhası, Müdahalesafhası, İyileştirme / Normale Dönüş safhası, DASK, Acil durum planı içeriği ve uygulaması


YANMA VE YANGIN BİLGİSİ
Yanma ve koşulları, yanma ceşitleri, yangın ısı kaynakları, statik elektrik, yakıtlar, maddenin yanma şekli,yanma ürünleri, yangın fazları, ısı transferi, yangın aşamaları, yangın çeşitleri, söndürme yöntemleri.


İTFAİYE ARAÇ VE MALZEME BİLGİSİ II
İtfai olaylara müdahalede kullanılacak takım araçları ile yangınlara müdahalede kullanılacak ekipmanlarınteknik olarak tanıtılması ve kullanılması.


TEHLİKELİ MADDELER
Tehlikeli maddelerin sınıflandırılması acil müdahale kodları, etiketleme ve depolama, NFPA kotlaması,ADR, yönetmelikler güvenlik bilgi formu, risk durumları, güvenlik tavsiyeleri, biyolojik tehlikeler.

KURTARMA TEKNİĞİ I
"Yüksek açı kurtarma tekniklerinin öğrenilmesi kapsamında halatlar, emniyet kemerleri, karabinler ve diğer yardımcı ekipmanlarının kulanım becerisi kazandırılacaktır. Sedyeler ve sedyelerle yaralı taşınması yöntem ve uygulamaları. Yüksek ve alçak alanlarda çalışma istasyonlarının oluşturulması kuyulardaçalışma becerileri kazandırılması. Trafik kazalarında gelişmiş kurtarma tekniklerinin uygulanması ve beceri kazandırılması."


ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II
Milli Mücadele’nin örgütlenme süreci (Amasya Genelgesi, Kongreler, TBMM’nin açılması) konularında bilgi sahibi olmak. Kurtuluş Savaşı’ndaki cepheler ve sonuçları konusunda bilgilenmek. Yeni Türkiye Devleti’nin kuruluş sürecini ve ilkelerini kavramak.


GÜZEL SANATLAR II
Tarih öncesi çağlardan başlayarak, Anadolu'da kurulan medeniyetler, İslamiyet sonrası Türk sanatları (mimari, çini, tezhip vs.), Batı sanatı


TÜRK DİLİ II
Türkçenin ses ve yapı özellikleri, yazılı ve sözlü anlatım, cümle bilgisi, kelime grupları, anlatım bozuklukları, noktalama işaretleri ve yazım kuralları.


YABANCI DİL II
Temel dilbilgisi ve iletişim becerilerini içeren haftada iki saatlik zorunlu İngilizce dersi


BEDEN EĞİTİMİ II
Beden Eğitimi Ve Spor Kavramı ve Spor Branşları hakkında genel bilgi sahibi olmak.


YANGIN TESİSAT BİLGİSİ VE PROJELENDİRME
1.Ölçü birimleri çevrim tablosu2. Yangın söndürme tesisat ve duman tahliye projeleri hazırlama esasları 3.Proje okuyabilme ve içeriğini anlama. 4.Yangın pompa dairesini ve işlevini anlama 5.Sabit boru tesisatı, tasarım, hesap ve uygulama metotları6.Yangın dolapları sistemi 7.Bina dışı yangın hidrant  tesisatı sistemi

8.Yangın suyu deposu ve tesisatı tasarımı 

9.Yangın pompaları ve ekipmanları tesisatı tasarımı 

10.Otomatik sulu yangın söndürme sistemleri 

11.Yağmurlama sistemi, Gazlı söndürme sistemlerini,elemanlarını tanıma ve hesaplama metotları.

12.Sprinkler tesisatı ve tasarım kuralları

13.Sprinkler tesisatı elemanları 14.Özel durumlar


MALZEME BİLİMİ
1.Malzeme Bilimine Giriş 

2.İnorganik malzemeler

 3.Organik malzemele

4.Malzeme mekaniği 

5.Yangın güvenliğinde malzeme seçimi ve yangına karşı davranışı

 6.Yangın güvenliği için malzeme deneyleri ve yürürlükteki standartlara bakış 

7.Yangın güvenliğinde malzeme uygulamaları

İŞ HUKUKU
1.Genel olarak Türk Hukuk Sistemi ve Unsurlarının tanıtımı (Hakim-Avukat, Ceza Mahkemesi, Hukuk  Mahkemesi, Bilirkişi, Tespit, Bilirkişi Raporu, Danıştay, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay vs.) 2.İş  Hukuk Mevzuatı 3.4857 Sayılı İş Kanunu 4.Deniz İş Kanunu 5.Türkiye İş Kurumu Kanunu 6.İş Mahkemeleri Kanunu 7.İşsizlik sigortası kanunu 8.Ağır ve Tehlikeli işler yönetmeliği 9.Çocuk ve genç işçilerin çalıştırılma usul ve esasları hakkında yönetmelik 10.Geçici veya belirli süreli işlerde iş sağlığı ve güvenliği hakkındayönetmelik 11.İş Akdinin Evlilik, Emeklilik ve Muvazzaf askerlik nedeni ile feshi, 12.Alt işveren 13.İşveren açısından haklı nedenler ile fesih 14.İş yargısı ve iş denetimi 15.İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği açısından iş hukuku hususlarının incelenmesi

YAPI BİLGİSİ
1.Yapının tanımı ve sınıflandırılması. 2.Aplikasyon (Planın zemine uygulanması) 3.Yapı malzemelerinin tanıtılması (beton-ahşap-çelik-tuğla, kum-çakıl, çimento vs)4.Yapı zemininin tanımlanması 5.Temeller  6.Kolonlar 7.Kirişler 8.Döşemeler 9.Duvarlar 10.Dilatasyon derzleri 11.Beton bileşenleri 12.Betonarme yapılar 13.Çelik Yapılar14.Ahşap Yapılar15.Prefabrike yapılar16.Diğer yapı türleri17.Bacalar 18.Düşey sirkülasyon araçları (Merdiven, asansör vb) 19.Çatılar 20.Yapıda tenekecilik işleri 21.Doğramalar 22.Sıvalar 5 23.Duvar ve döşeme kaplamaları 24.Badanalar 25.Boyalar 26.Yalıtımlar 27.Tesisatlar 28.Merdivenler 29.Proje Tanımı ve çeşitleri
"
ELEKTRİK BİLGİSİ
Elektrik Şebeke ve Tesisleri ile ilgili temel kavramları tanıyabilme, şebeke çeşitlerini ve özelliklerini kavrayabilme. Elektrik enerjisinin sebep olabileceği can ve yangın tehlikesine karşı alınan önlemleri açıklayabilme. Elektrik şebeke ve tesislerinde kullanılan malzemeleri tanıyabilme. Temel el becerilerini
kavrayabilme.


YANGIN GÜVENLİĞİ I
1.Tehlike ve sigorta2.Yangın ve yangın sigortası3.Tarihi gelişimi4.Sigorta mevzuatı5.Risk analizi


KALİTE GÜVENCE STANDARTLARI
Standart ve standardizasyon, belgelendirme ve akreditasyon, ulusal ve uluslararası standardizasyon, ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi, kurum kültürü ve kalite, TSEN ISO 14001, TSE 18001


İLKYARDIM
Tanım, Ana ilkeler ve hedefler, Kanamalar, Kalp durması, Yanıklar, Zehirlenmeler, Kırık ve çıkıklar, Burkulma gibi durumlarda yapılacak ilk yardım hizmetleri


KURTARMA TEKNİKLERİ II
Bina çökmelerinde çalışma prensipleri ve arama kurtarma operasyonlarında çalışma prensipleri, dumanlı ortamlarda çalışma ve kurtarma.


YANGINA MÜDAHALE TEKNİKLERİ I
İtfaiye ile ilgili kavramlar itfaiyenin görev ve sorumlulukları, itfaiyeye olayın ihbar edilmesi, olay yeri organizasyonu, müdahale yöntemleri, müdahale çalışmaları, ahşap yangılarına müdahale, akaryakıt yangılarına müdahale, gaz yangılarına müdahale, patlayıcı madde yangınlarına müdahale.


BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM I
Program geliştirmede temel kavramlar, program geliştirmenin kuramsal temelleri, program geliştirme yaklaşım ve modelleri, ihtiyaç analizi, program geliştirmenin planlanması, program tasarısı hazırlama ve eğitim hedefleri, içerik, öğrenme -öğretme süreçlerini (eğitim durumları) organize etme, programların denenmesi, değerlendirilmesi, programın süreklilik kazandırılması, program geliştirmede yeni yönelimler.


GENEL VE TEKNİK İLETİŞİM
Temel iletişim bilgisi, iletişim türleri ve engelleri, örgütlerde iletişim, resmi, özel ve iş yazıları, teknik iletişim, form düzenleme ve grafik iletişim bilgi teknolojileri ile iletişim, telefonda konuşmak, kişisel ilişkiler, lobi faaliyetleri, pazarlama, ego durumları, gurup tartışmaları.


GİRİŞİMCİLİK
Girişimcilik Kavramı ve Ortaya Çıkışı,Küçük İşletme Çeşitleri ,Küçük İşletmelerin Kuruluş Süreleri,Küçük  İşletmelerde Yönetim, Üretim, Pazarlama ve Finansman,Küçük İşletmelerin Sorunları ve Çözüm Yolları


ÇEVRE KİRLİLİĞİ
Çevre sorunlarının günümüzde ulaştığı boyutlar, nüfus üretim tüketim ilişkileri ve doğal ekosistemlerin korunması.Hava, su ve toprak kirlenmesi ve kirleticilerinin meydana getirdiği zararlar. Küresel ısınma ve doğurduğu sorunlar Ulusal ve uluslar arası bazda alınan kararlar ve yasal tedbirler.

(NBC) SAVAŞ VE KORUNMA
Nükleer, biyolojik kimyasal tehlikeler ve korunma yolları


AFET PSİKOLOJİSİ
1.İnsan psikolojisinin temel ilkeleri2.Afet psikolojisi3.Afet öncesi psikoloji4.Çalışmalar esnasında psikoloji5.Stres yaratan sebeplerin incelenmesi6.Çalışmalar sonrası psikoloji7.Travma psikolojisi8.Psikolojik travmanın etkileri9.Afet yaşantısının aşamaları10.Travma sonrası stres belirtileri11.Fiziksel belirtiler12.Terapi13.Afet yeri özellikleri ve eşgüdüm14.Psikolojik yardım, yönlendirme, motivasyon hayat koçluğu.


YANGINA MÜDAHALE TEKNİKLERİ II
Elektrik yangınlarına müdahale, araç yangınlarına müdahale, bilgi işlem merkezlerinde çıkan yangınlara müdahale, yüksek katlı bina yangınlarına müdahale, tünel yangınlarına müdahale, uçak yangınlarına  müdahale, tahıl ambarlarındaki yangına, akaryakıt istasyonu yangınlarına, AVM yangınlarına, hafif metal yangınlarına, LPG, LNG yangınlarına, bina ve mutfak yangınlarına müdahale tekniklerinin verilmesi amaçlanmıştır.


YANGIN GÜVENLİĞİ II
1.Risk ve zarar azaltma yöntemlerinin tartışılması2.Yangın Güvenlik Yönetiminin genel tanıtımı3.Acil  durum planlamasının yangın güvenliği kavramında tekrar gözden geçirilmesi 4.Acil durum planlamasına  bağlı olarak sürdürülebilir etkinliğin Eğitim ve tatbikat ile planlaması açısından gerekli  bilgiler.5.Kanun ve yönetmeliklerin Yangın Güvenliği bağlamında incelenmesi.6.Konu ile ilgili çeşitli mahkeme kararlarının tartışılması.


İTFAİYE MEVZUATI VE STANDARTLAR
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ve ekleri, Çalışanların Patlayıcı OrtamlarınTehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik, TS 862- EN-3-7 standardı ,Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışma Tüzüğü


BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM II
Program geliştirmede temel kavramlar, program geliştirmenin kuramsal temelleri, program geliştirme yaklaşım ve modelleri, ihtiyaç analizi, program geliştirmenin planlanması, program tasarısı hazırlama ve eğitim hedefleri, içerik, öğrenme -öğretme süreçlerini (eğitim durumları) organize etme,  programların denenmesi, değerlendirilmesi, programın süreklilik kazandırılması, program geliştirmede yeni yönelimler.


BİTİRME PROJESİ
Seçilmiş sanayi/ticari/konut yapılarında yangın güvenlik projesi yapılması.


ENDÜSTRİYEL YANGIN GÜVENLİĞİ
1.Yangın güvenliğinin esasları 2.Yangın tehlikesi terminolojisi 3.Hidrokarbonların özellikleri, yanma esnasındaki özellikleri 4.Petrol ürünlerinin mühendislik ve teknik özellikleri 5.Sık kullanılan kimyasalların  yangın ve patlama teknik özellikleri 6. Çevresel etkiler ve olası önlemler. 7.İlgili kanun ve  yönetmelikler
8.Vaka çalışmaları


İŞÇİ SAGLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ
İş sağlığı ve güvenliği, amacı, tanımı, temel ilkeleri, ana prensipleri, iş güveliğinin yararları, yönetmeliklerin  tanıtımı, iş kanunu, iş sağlığı tanıtımı, tehlikeleri , alınacak önlemler, tehlikeler, iş verenin ve çalışanın yükümlülüğü, güvenlik işaretleri iş kazalarının tanıtımı ve önlemleri, meslek hastalıkları,  gürültü. Titreşim, kişisel koruyucu ekipmanlar tanıtımı ve faydaları, ergonomi, risk tarifi ve tanımı ve değerlendirilmesi

ORMAN YANGINLARI YÖNETİMİ VE YANGINLARLA SAVAŞ
Türkiye de orman yangınları koruma organizasyonu, orman yangınları ve yangın sezonları, yangınıetkileyen ana faktörler ve çevre etkileri, yangında ulaşımın önemi, orman yangınları ile savaş esasları,  orman yangınlarında kullanılan hava ve yer araçları, orman yangınlarının söndürülmesinde  kimyasal maddeler ve sudan yararlanma, orman yangınları ile savaşta idari yapılanma, yangın amiri ve  yetiştirilmesi, Türkiye’de çıkan büyük yangınların yangın sonrası sorunları, çeşitli orman yangınlarına  müdahale şekilleri ve sebepleri.

SİSTEM ANALİZİ VE TASARIM
Yangın Güvenlik Sistemlerinin tasarım ve hesap yöntemleri. 

YANGIN GÜVENLİK SİSTEMLERİNİN TASARIMDA ÖZEL YÖNTEMLERİ
Yangın Güvenlik Sistemlerinin tasarım ve hesap yöntemleri.

YANGIN KRİMİNOLOJİSİ
Adli bilimler Analitik yangın araştırma, Yangın inceleme ve kimyası, yangın davranışı, elektrik kökenli  yangınlar, kundaklama yangınları, patlama, taşıt hazırlanması, yangın bilirkişiliği ve tanıklığı. 

TEHLİKELİ YÜK TAŞIMACILIĞI
Tehlikeli yüklerin tanımlanması ve sınıflandırılması, Uluslar arası Denizde Tehlikeli Yük Taşıma Kodu (IMDG Code), IMDC koda göre yüklerin istifi ve ayrılması, tehlikeli yüklerin markalanması ve paketlenmesi, tehlikeli yüklerin dokümantasyonu, güvenli elleçleme, ayırma ve istif prensipleri, Tehlikeli yük taşımacılığı hakkında ulusal ve uluslararası düzenlemeler, Petrol taşımacılığı ve petrol tankerleri, tanker işletmeciliği, tankerlerde yükleme ve tahliye işlemleri, kimyasal tankerler, LPG ve LNG tankerleri, Tankerlerin surveylerehazırlanması


2018-2019 Bahar yarı yılı akademik takvim.pdf

Değişen güncel Akademik takvim.pdf