Hakkımızda

Programımızın Kurulma Amacı

Çok hızlı teknolojik gelişmelerin yaşandığı, yeni ürünlerin değişik makine ve araçların günlük yaşantımıza girdiği günümüzde yangın risk ve kaynakları da artmakta, gerçekleşmesi halinde insana ve çevresine çok büyük boyutlarda kayıp vermektedir. Bu kayıpların önlenmesi ve azaltılması için uygulanmakta olan yangın güvenlik kuralları her olaydan sonra yeniden gözden geçirilerek gerekiyorsa güncelleştirilmekte; Araştırma, eğitim, öğrenim çalışmaları için yoğun çalışmalar yapılmaktadır.
Bu amaca dönük toplumsal yapılanma, gelişmiş ülkelerde geçen yüzyılın başından itibaren hayata geçirilmiştir. Buna duyulan ihtiyaç, sanayi devrimi ve kentleşme ile birlikte ortaya çıkan yeni şartların yol açtığı büyük yangınlar nedeniyle olmuştur. Bilimsel ve mesleki öğrenim veren kurumlar çeşitli ülkelerde kurulmuşken, Türkiye`de ancak son yıllarda benzeri öğretim birimlerine üniversitelerimiz bünyelerinde rastlıyoruz.

Meslek Yüksek Okullarının Amacı

Meslek Yüksek Okulları (M.Y.O.), gelişmiş ülkelerin insan kaynaklarının işlevsel ve üretken olmasına ön ayak olmuş müthiş bir fikirdir. Ara eleman ihtiyacını karşılayamayan sektörlerin temellerinin ne kadar zayıf olduğu tartışmasızdır. Ara elemanlar bir nevi o sektörün ajanlarıdır. Bu ajanlar esasa dayalı SWOT analizini sektörleri için yaparlar, diğer sektörler ile ortak alanlar yaratırlar, teknik ve teknolojiyi takip ederler, kullanırlar ve yeni teknolojilerin üretilmesinde toplumun ihtiyaçlarını, beklentilerini dolayısı ile gelen talebi yukarıdaki sektör yapıcılarına iletirler. Bu açıdan özet olarak MYO`ların ana amacı; eğitim verdiği alanda farkındalık prensibine dayalı sorgulayıcı, sorumlu ve üretken, teknik bilgi ve beceri donanımlı ara eleman yetiştirmek olarak belirmektedir.
Bu doğrultuda;
• M.Y.O.`lar hedef sektörler ile bütünleşik yerleşim yerlerinde konumlanmalıdır. Yöre halkı, yerel yönetim ve bölgedeki özel ve kamu kuruluşlarının yardım ve destekleri mutlaka gereklidir.
• Öğrencilerin pratik eğitim yapabilme olanakları dikkate alınmalıdır ve eğitim kurumu bunu derslerine, eğitim ve öğretimine yansıtabilmelidir.
• Yeterli sayıda ve konusunda deneyimli kaliteli öğretim elemanları yanında mutlaka sanayiden eğitim ve öğretim desteği temin edilmelidir.
• M.Y.O. eğitimlerinin bir üniversite eğitimi olduğu daima dikkate alınmalıdır. Ancak bu eğitimin amaca yönelik olması gerektiği unutulmamalıdır.
Yukarıdaki kriterler dikkate alındığında Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programları`nın bu kriterler gözetilerek kurulduğu ve yapılanmasını da bu çerçevede yaptığı ve yapmak zorunda olduğu açıktır.

Programımızın Tarihçesi

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı, 2000-2001 Eğitim-Öğretim yılında İ.Ü. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulmuştur.
Öğrencilerimiz zorunlu stajlarını; Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Teknikerliğinin hizmet alanlarını düşünerek, hedef kitleyi ve amacı bilerek, bu alanda olmak istediği yeri hedefleyerek amaçları doğrultusunda belirledikleri şirketlerde yapmaktadırlar.

Programımızın Tanıtımı


Yangın Güvenliği

“Yangın Güvenliği” kavramı günümüzde oldukça öne çıkmıştır. Genel “yangın afeti” olarak sadece görülebilen, hissedilen hatta belki yaşanılan bir afet, yarattığı acılar itibarıyla son derece dramatik sonuçları ile karşılaşınca düşünülen bir olgu olarak karşımıza çıkmakta ise de; “Yangın Güvenliği”, yangından korunma ve önleme ile yangın söndürme ve yangın sonrası tüm etkilerin değerlendirilmesini kapsayan bir yapılanma içinde düşünülmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. Bu temel yapılanmaların altında da sigorta gibi, risk mühendisliği gibi, yangın öncesi-sonrası yapı onarım ve bakımı gibi, birçok farklı disiplinlerin bulunduğu unutulmamalıdır.

İtfaiye

Bu perspektif içerisinde her konseptin içerisinde itfaiye kavramının büyük önem taşıdığı görülmektedir. Yangın güvenliğinin temel unsuru itfaiye`dir. Genelde İtfaiye, devletin yaptırım gücünü ifade eder ve itfaiye sorumluları, yangın güvenliği bağlamında bu geniş konseptin kapsama alanındaki sorumlulukları ve yükümlülükleri bu doğrultuda oluşmuş kanun ve yönetmelikler çerçevesinde denetler ve yönlendirir. Afet esnasında can ve mal kaybının asgari seviyelerde kalması için gerekeni yapar ve planlar. En önemli ve stratejik sorumluluk da, yeni teknik ve teknolojilerin Ülkemize gelmesini ve kullanılmasını sağlamak, yeni teknolojilerin üretilmesi için özel sektör ile ortak fikir ve çalışma birliği içinde olmaktır.

Programımızın temel eğitim stratejisini yukarıda açıklanan yaklaşım oluşturmaktadır. Gelişen teknik ve teknolojiler artık stratejik yaklaşımların da yenilik ve yenilikçiliği takip edebilmek için dinamik telli olmasını gerektirmektedir.

Yangın güvenliği ve itfaiye alanında sürdürülebilir “eğitim ve öğretim” çalışmalarının yapılabilmesi için gereken altyapı, sanayi ile eğitim kurumları arasındaki organizasyon büyük önem taşımaktadır.

Sanayi ile desteklenmeyen eğitim-öğrenimin hedeflere ulaşmada yeterli olmadığı pratikten bilinmektedir. Bu durumda, sanayi, ihtiyaç duyduğu personeli bu kez de kendi uhdesinde yeniden bir eğitime tabi tutmakta bunun da hem zaman hem de maliyeti olduğu görülmektedir. Hâlbuki kurumlar bu konuda eğitim veren kurum ve kuruluşları destekleyerek, yatırım yaparak eğitim ve öğretim kurumlarının imkân ve kabiliyetlerini arttırmaları ve sürekli eğitim desteğini satın alarak bu kurumların teknolojiyi uygulayan ve hatta teknolojiyi yaratan kurumlar olmasının sağlanması düşününün önemi ortaya çıkmaktadır. Gelişmiş ülke uygulamalarında “Yangın Güvenliği ve İtfaiye” konularında otoritenin devlet ve özel sektör destekli akademik araştırma merkezleri, özel kurum ve kuruluşlarının “sektör ARGE”`leri ile birliktelik içinde olduğu, uygulamanın devlet adına İtfaiye kuruluşu tarafından organize edildiği görülmektedir.

Vizyon

Ülkemiz topraklarının, suyun, minerallerin, ormanların ve diğer doğal kaynaklarının tümünü ifade eden doğal sermayesi, makine, inşaat ve kamu varlıklarının değerini ifade eden fiziki sermayesi, insanların verimlilik düzeyini ifade eden insan sermayesi ve aile, topluluk ve birlikte bir toplum oluşturan organizasyonların tümü olan sosyal sermayesi ile oluşan toplam refahının sürdürülebilirliği için, afetlerden kaçınmak ve afetlere karşı koyabilmenin ön şartı afet kültürünün oluşturulmasının önemi açıktır. Bölümümüz gibi eğitim kurumlarının bu vizyon doğrultusunda misyon ve amaç öngörüsünü dinamik sistem yaklaşımı ile oluşturmasının büyük önem taşıdığı açıktır.


 Misyon

Vizyon yaklaşımımız gereği, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programının misyonu, gerek Sivil Savunma gerekse de Yangın Güvenliği bilincini ön plana çıkartan İtfaiyecilik bağlamında dünyadaki geçerli teknolojiyi tanıyan, bu teknolojiyi uygulayan, yeni teknolojileri ülkemizde üretebilme bilincine sahip, hizmet vereceği sektörleri tanıyan, ihtiyaçlarını hisseden ve talebe cevap verebilecek, literatür takip edebilen, araştırmacı ve tüm yan dalları ile bir bütünü oluşturan afet kültürünü özümseyen bilinçli teknik elemanlar yetiştirmektir.

Diploma Programına Kabul İçin Genel Koşullar:

Bu programa başvurabilmek için yükseköğretim kurumunun aradığı koşullara ek olarak herhangi bir okuldan disiplin cezası ile uzaklaştırılmış olmamak; vücut yapısı düzgün olmak; astım, bronşit, epilepsi, nefes darlığı ile ileri derecede görme bozukluğu vb. biyolojik bozukluğu olmamak;bayılma, histeri, marazi çarpıntı, aşırı psikolojik duyarlık, davranış bozuklukları, yükseklik korkusu, kapalı alan korkusu, karanlık korkusu vb. psikolojik ve sinirsel hastalıklardan herhangi birine yakalanmış olmamak, boyu 1,65 m'den kısa olmamak; boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlıkta olmak gerekir. Kayıt sırasında bedensel, psikolojik yapısının İtfaiyeciliğe uygun olduğunu bir devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelemek gerekir.Öğrencilerin tercih sırasına göre TYT puanları değerlendirilerek programa başvuru yapılır. 
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Dış Paydaş Danışma Kurulu

1- Ahmet Haluk KADIOĞLU

2- Metin BARUT

3- Mustafa ERTÜRK


SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYE MESLEKİ EĞİTİMİ

TANIM


İtfaiye teşkilatında itfaiyeci ve kurtarma elemanı olarak görev almalarının yanında, multi-disipliner olan yangın güvenliği sektöründe yangın güvenlik ekip ve ekipmanları piyasasında, kurum ve kuruluşların iştigal ettikleri iş kolları çerçevesinde yapılan risk analizleri doğrultusunda bünyelerine en uygun yangın güvenliği sistemini tasarlamak, bakım onarımını sağlamak dolayısı ile yangına afetine karşı donatmak doğrultusunda proje geliştirme yeteneğine sahip olan, sigorta şirketlerinin bünyesinde yangın eksperliği yapan teknik elemandır.

A-GÖREVLER


– İtfaiye teşkilatında görev alırlar,
– AKUT felsefesini bilirler,
– Yangın güvenliği sektöründe görev alırlar,
– Sigorta şirketleri bünyesinde yangın eksperi olarak görev alabilirler,
-Sektörel bazda işletmelerin yangın riskini belirleyip yangın güvenliği sistemini oluşturup sürekli olarak denetlerler,
– İş yerinde yangın güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili kanuna dayalı yönetmelikleri bilir ve uygular.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

-İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Müdürlüğü ile ortak eğitim faaliyetleri, sektörde uygulamalı eğitim ve seminerler, su tankı, hortum, kurtarma ipi, miğfer, el feneri, spiratör, merdivenli araç, ısıya dayanıklı giysiler, oksijen tüpü, acil müdahale kitleri.

PROGRAMIN İHTİYAÇ DUYDUĞU PROGRAMA YÖNELİK ÖZEL LABORATUVARLAR
– Bilgisayar Laboratuvarı
– Yangın Laboratuvarı

B-MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER


İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Teknikeri olmak isteyenlerin;
-Araştırmaya meraklı, sorumluluk sahibi,
– Analitik düşünme becerisine sahip,
– Hayal gücü yüksek,
– Ayrıntılara önem veren,
– Mekanik yeteneğe sahip
– El ve parmak becerisi gelişmiş,
– Yabancı dile ilgi duyan,
– Ekip çalışmasına yatkın,
– İnsanlara yardım etmeyi seven,
– Yükseklik korkusu bulunmayan,
– Normalin üstünde cesarete,
– Çevik ve atletik bir beden yapısına,
– Hareketliliği ve stresi kaldırabilecek bir yapıya sahip, kimseler olmaları gerekir.

C-ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI


İtfaiyeciler, yangın söndürme çalışmaları sırasında yangın yerinin dışarısında veya içerisinde, kurtarma çalışmaları sırasında ise yangın alanı içerisinde çalışırlar. Genellikle açık havada ve tehlikeli koşullarda (yanma tehlikesi, patlama tehlikesi, enkaz altında kalma tehlikesi, boğulma tehlikesi vb.) görev yaparlar. Çalışma saatleri değişkendir. İtfaiyeciler, çalışma esnasında amirleriyle ve meslektaşlarıyla iletişim ve yüksek düzeyde işbirliği içerisindedirler. Ayrıca olay yerine gelen polis, jandarma ve diğer görevli ve kişilerle iletişimde bulunabilirler. Diğer yandan, sektörde çalışan meslek elemanları; çalışırken mühendisler, teknisyenler, operatörler, müşteriler ve diğer çalışanlarla iletişim halindedirler.

D-MESLEĞİN EĞİTİMİ


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER


1. İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programında,
2. Kocaeli İzmit Meslek Yüksek Okulu, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programında,
3. Akdeniz Ünivesitesi, T.B.M.Y.O. Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programında,
Verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER – MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI


Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik,İnşaat,İnşaat Teknolojisi,İş Makineleri,İş Makineleri Bakım Onarım,İş Makineleri Operatörlüğü,Kimya,Kimya TEknolojisi,Makine,Makine Teknolojisi,Acil Tıp Teknisyenliği, Motorlu Araçlar Teknolojisi, Çevre Sağlığı, Çevre sağlığı teknisyenliği, Motor/Motor(Benzinli)/Motor(Dizel) alanlarından mezun olanları Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Önlisans Programına sınavsız olarak yerleştirilirler.
Yükseköğretim programlarına yerleştirmede öncelik sınavsız geçiş hakkı bulunan adaylara verilir.
Sınavsız geçiş hakkı bulunan adayların yerleştirilmeleri yapıldıktan sonra boş kalan kontenjanlara lise mezunları ile meslek liselerinden kendi alanları dışındaki programları tercih etmiş olan adayların yerleştirilmeleri yapılır, bu yerleştirmelerde adayların programın puan türündeki Y-ÖSS puanları esas alınır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVANI

Eğitimini başarıyla tamamlayanlara Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Ön Lisans diploması verilir.

E-ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI


Mezunlar, belediyelere bağlı itfaiye müdürlüklerinde veya kendi itfaiye teşkilatını kurmuş olan kurum ve kuruluşlarda çalışabilirler. Günümüzde oldukça yaygın hale gelen trafik kazaları, orman yangınları, sel, deprem, fırtına gibi olaylarda iyi eğitim almış, olaylara yerinde ve seri müdahaleler yapabilen bir itfaiye teşkilatına her zaman gereksinim duyulmaktadır. Bu şekilde iyi bir eğitim almış itfaiyecinin iş bulma olanağı yüksektir.
Bunun yanında yangın güvenliği sektöründe, sigorta şirketlerinde çalışabilirler.

 F-EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ


EĞİTİM SÜRESİNCE
Eğitim süresince öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI
Eğitim sonrası KPSS sınavı ile seçilerek İtfaiye Teşkilatlarında, veya yine kamuda taşeron firma aracılığı ile hizmet verebilirler. Yangın güvenliği sektöründe, özel firmaların yangın güvenliği departmanlarında, sigorta şirketlerinde çalışabilirler. Kamuya ait Kurum ve Kuruluşlarda görev alan mezunlarımız 657 sayılı Devlet Memurluğu Kanununun Teknik Hizmetler Sınıfında öngörülen derece ve kademedeki katsayı ve tazminatlara göre ücret alırlar. Özel sektörde çalışan meslek elemanlarının ücreti karşılıklı anlaşma ile belirlenmektedir.

G-MESLEKTE İLERLEME


Sivil Savunma ve İtfaiyecilik ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları taktirde; Sağlık Eğitimi ve Sosyal Hizmetler lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.
İtfaiyeciler, çalıştığı kurumlarda Çavuş, Başçavuş, Grup Amiri, Müdür Muavini, Müdür olarak daha yüksek yetki ve sorumluluk sahibi olabilirler.